Algemene voorwaarden

Alle informatie die MVBracing.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

MVBracing.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Website Supporters verzonden e-mails .
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de MVBracing.nl.
MVBracing.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op MVBracing.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
MVBracing.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van MVBracing.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MVBracing.nl en haar bezoekers, en op alle aanbiedingen die MVBracing.nl doet.

2. Terminologie

2a. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘bezoeker(s)’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een lidmaatschap bij MVBracing.nl is geregistreerd betrekking hebbende op zowel de website als de vereniging zelf.
2b. MVBracing.nl is een verenigingsnaam van Modelsport Vereniging Bergschenhoek.

3. Voorwaarden van bezoekers worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de bezoeker wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a. Op alle overeenkomsten tussen MVBracing.nl en de bezoeker en alle aanbiedingen van MVBracing.nl aan de bezoeker is Nederlands recht van toepassing.
4b. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Rotterdam, tenzij MVBracing.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a. Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b. De bezoeker is verplicht om een emailadres aan MVBracing.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan MVBracing.nl worden doorgegeven op de manier dieMVBracing.nl voorschrijft.
5c. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de bezoeker wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij MVBracing.nl of haar licentiegever(s). Bezoeker verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b. Materiaal dat door de bezoeker is aangeleverd blijft eigendom van de bezoeker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Bezoeker garandeert MVBracing.nl dat de gegevens/informatie die bezoeker aan MVBracing.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): inhoud van de website en gebruikte software.

8. MVBracing.nl Nieuwsbrief

8a. Door een registratie te doen wordt een bezoeker automatisch lid van de MVBracing.nl Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen.
8b. Uitschrijven voor het MVBracing.nl Nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

9. Contributie periodes

Een contributieperiode is de periode waarvoor een verenigingslid een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen lid en MVBracing.nl wordt aangegaan voor de contributieperiode van één (1) kalender jaar. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde contributieperiode, tenzij het lid vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. Het lid wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De bezoeker heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe contributieperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige contributieperiode is geëindigd.

10. Facturen

10a. Door het aangaan van een lidmaatschap gaat een lid automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c. Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d. Indien bezoeker namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de bezoeker te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de bezoeker ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij

11. Opschorting/stopzetting lidmaatschap

11a. MVBracing.nl behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap ten aanzien van het lid/bezoeker op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b. Opschorting of stopzetting van het lidmaatschap ontslaat het lid/bezoeker niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan MVBracing.nl
11c. Voor opschorting en/of stopzetting van het lidmaatschap vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Recht om een lidmaatschap te weigeren

MVBracing.nl heeft het recht om naar eigen inzicht een lidmaatschap te weigeren.

13. Vrijwaring

13a. Door het plaatsen van gegevens/informatie vrijwaart lid/bezoeker MVBracing.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b. Bezoeker vrijwaart MVBracing.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van gegevens/informatie.

14. Contributieverhoging

Indien MVBracing.nl de contributie van het lidmaatschap verhoogt, krijgt de bezoeker gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een het lidmaatschap te beëindigen.

15. Opzeggingen

In overleg maar tenminste 3 maanden voor het aflopen van de contributieperiode.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden

MVBracing.nl is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan het lid/bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van MVBracing.nl is daarvoor afdoende. Het is aan MVBracing.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de bezoeker.

17. Ontbindende voorwaarden

MVBracing.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het lid/bezoeker zich niet houdt aan de voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van het lidmaatschap;
– MVBracing.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van het lid/bezoeker om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– bezoeker handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

18. Disclaimer

MVBracing.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. MVBracing.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar website.

Thema door Anders Norén